ბილეთი N 655                                                              
აირჩიეთ სწორი პასუხი
1  
2  
3