ბილეთი N 19                                                              
აირჩიეთ სწორი პასუხი
1  
2